Člani in uporabniki

Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ob vpisu predloži osebni dokument in se s svojim podpisom ali podpisom pooblaščene osebe zaveže, da se bo ravnal po poslovniku knjižnice. Tuj državljan lahko postane član knjižnice v primeru, če zanj pisno jamči slovenski državljan.

 

Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki podpišejo pristopno izjavo o vpisu.

 

Člani, mlajši od 15 let, si praviloma izposojajo gradivo na otroškem oddelku, gradivo iz oddelka za odrasle si izjemoma lahko izposodijo na izkaznico staršev. Ostali člani si praviloma izposojajo gradivo na oddelku za odrasle.

 

Ko član zaključi obvezno osnovnošolsko izobraževanje, avtomatično postane član oddelka za odrasle.

 

Pravne osebe predložijo pooblastilo pravne osebe s podatki o odgovorni osebi ter izpolnijo pristopno izjavo.

 

Knjižnica ima lahko tudi častne člane. Status častnega član podeli direktor ali svet knjižnice.

 

Člansko izkaznico prejme bralec ob vpisu. Vsak družinski član ima svojo izkaznico. Brez izkaznice si gradiva ni mogoče izposoditi. Za izgubljeno izkaznico se plača nadomestilo po veljavnem ceniku.

 

Članarina se poravna ob vpisu in se obnavlja enkrat letno. Otroci in mladina do 18. leta ter nezaposleni ne plačujejo članarine. Nezaposleni svoj status dokazujejo s potrdilom Urada za zaposlovanje.

Uporabnik knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve in gradivo knjižnice v fizični obliki ali na daljavo, ne more pa si izposoditi gradiva na dom. Uporabnik ima prost vstop v knjižnične prostore, brezplačno lahko koristi usluge knjižnice (pridobivanje informacij, uporaba čitalnice, izposoja gradiva v čitalnico, uporaba računalniške opreme, obisk prireditev za odrasle in za otroke).
Dostopnost